Kjøpsvilkår

Bestilling og vilkår
Når du skal gjennomføre en bestilling på www.sportboden.no, trykker du på kjøp knappen i vår nettbutikk. Deretter kommer du til vår side for registrering av personalia, som er nødvendig å innhente dersom vi skal sende pakken til riktig kunde. Når du har fylt inn nødvendig informasjon kan du gå videre og velge hvilken leveringsmetode som passer best. Når du legge inn en bestilling gir du Sportboden AS et samtykke om å behandle opplysningen og nødvendige vilkår for at handelen skal gjennomføres. Du kan når som helst sende oss en mail for å slette dine personopplysninger, som normalt har 1-2 dagers behandlingstid.

Merverdiavgift
Våre priser er inklusive merverdiavgift (MVA) og frakt dersom du handler for mer enn 499 kr og velger ordinær levering med Helthjem. Når våre kunder velger hjemlevering med helt hjem kommer dette som et tillegg i bestillingen og belastes i samme ordre inklusive avgifter. 

Kansellering av bestilling
Våre kunder kan når som helst kansellere en bestilling gjort på www.sportboden.no, 14 dager fra varen er mottatt. For å benytte angrerett stilles det krav til vare og emballasje (les mer) under "retur av varer" nederst på forsiden. Det tas forbehold om skrive og trykkfeil. Kunde er til en hver tid ansvarlig for varen fra den er mottatt og til den eventuelt er returnert til Sportboden. Hvis kunde ikke har meldt i fra om returen er kjøpet bindene etter 14 dager. 

Betalingsløsninger
Sportboden samarbeider med Klarna, Visa, Mastercard og Vipps. Ønsker du å betale med klarna kan du velge betalingsutsettelse eller å betale det på regning 14 dager senere. Med Vipps, Visa og Mastercard blir du normalt belastet samme dag som du gjennomfører betalingen på vår nettside. Har du fått refundert pengene tar det normalt 5-7 virkedager får penge er på konto.

Partene
Selger er Sportboden AS, Trudvangbakken 2B, e-post@sportboden.no, + 47 93 00 89 22, Org nr: 926 848 909 MVA, og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Leveringen
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Hygeneprodukter
Hygeneprodukter slik som massasjepistoler kan ikke returneres dersom produktet er tatt i bruk.

Selger forpliktelser
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake. Når selger har mottatt varen i retur, vil pengene blir automatisk refundert. Pengene blir tilbakebetalt på samme konto pengene kom fra, normalt i løpet av 5-7 virkedager.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Prisgaranti

Sportboden tilbyr prisgaranti på alle varer til ordinærpris. Har du funnet tilsvarende produkt et annet sted til en bedre ordnærpris vil du få tilsvarende pris hos oss. Du trenger kun å dokumentere det identiske produktet som har en bedre pris. For å benytte prisgarantien må produktet være på lager og kunne legges i handlevokgn. Prisgaranti gjelder ikke dersom kjøpet allerede gjort.

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

El-sparkesykler
Sportboden presiserer at flere av våre El-sparkesykler ikke er lovlige å benytte utenfor privat eiendom. Dette er fordi topphastigheten på flere av våre El-sparkesykler går over den tillatte fartsgrensen på 20Km/t. Dette er i henhold til Statens Vegvesen sine regler.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Garanti

Skader dekkes ikke av garanti
Fysiske skader som slagskade, punktering, uautoriserte inngrep, vannskade, lynnedslag og skader forårsaket av uforsvarlig bruk dekkes ikke av garanti.

Feil som dekkes av garanti
Produksjonsfeil dekkes av garantien. Produktene blir som oftest reparert eller byttet dersom reparasjon ikke lar seg gjennomføre.

Garantitiden på alle elektroniske produkter er 1 år.

Service på el sparkesykler

Vi samarbeider med Sparkfix som tar hånd om service på alle våre elektriske sparkesykler. Service kan bestilles via https://sparkfix.no/collections/bytte-av-dekk eller ved å ta kontakt med oss på e-post@sportboden.no. Sparkfix utfører både enkel service som å skifte slange og hjul eller mer avansert service som bytte styreenhet og andre komponenter. 

Konkurransevikår 

Konkurransevilkår hos Sportboden.no

Alle vinner blir personlig kontaktet av sportboden.

Gevinsten kan ikke overføres eller byttes til kontanter eller andre produkter. Sportboden har rett til å erstatte gevinsten med et alternativ dersom gevinsten ikke er tilgjengelig, produktet skal ha tilsvarende verdi.

Konkurransene våre er ikke sponset eller støttet av Facebook, Youtube eller Instagram.

Medlemskap i Sportboden kundeklubb

Mitt medlemskap hos Sportboden kundeklubb gjelder fra 01.03.2021. Vilkårene gjelder for kundeklubb medlemmer hos Sportboden kundeklubb, et medlemskap utarbeidet av Sportboden AS (org.nr. 926 848 909 ) Medlemskapet hos Sportboden er personlig og helt gratis. For å bli medlem i kundeklubben må du ha fylt 18 år og meldt deg inn via vår nettside eller kontakte oss direkt. Du godkjenner  medlemsvilkårene gjennom å samtykke bli kundeklubb medlem gjennom våre nettsider.. For å kunne administrere ditt medlemskap trenger vi din e-postadresse, mobilnummer, navn og adresse. Gjennom at du godkjenner disse vilkårene bekrefter du at de opplysningene du oppgir om deg selv er riktige.

Ditt medlemskap i Sportboden kundeklubb gjelder inntil videre. Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap gjennom å kontakte e-post@sportboden.no

Forbehold
Sportboden AS / Sportboden.no tar forbehold om endringer for vilkår på www.sportboden.no.